Albert Althuis

 

Motivatie voor mijn publicaties

 

Als theoloog heb ik altijd in het onderwijs gewerkt. Met plezier kijk ik terug op de tijd dat ik in het voortgezet onderwijs werkte. Het was boeiend het vak godsdienst te geven aan jonge mensen tussen de twaalf en ongeveer achttien. Met hen beleefde ik dat ze  godsdienst als meer en meer waardevol gingen ervaren. Bij de studenten van de Lerarenopleiding gaf ik zowel godsdienst als filosofie. Ze bleken er heel gevoelig voor te zijn om met behulp van de leerstof te zoeken naar een persoonlijk zingevingskader. Met de (oudere) studenten van de Opleiding Theologie was het weer anders. Zij kwamen voor de theologie en wilden graag veel kennis opdoen. En daarnaast groeide hun verlangen die kennis te integreren met hun eigen levenservaring.
Ondanks de leeftijdsverschillen was er tussen de mensen die ik in mijn werk ontmoette een kenmerkende overeenkomst. Bijna zonder uitzondering hadden ze grote vraagtekens bij geloof en kerk. In het bijzonder met betrekking tot het Godsbeeld en in relatie daarmee het mensbeeld.

Omdat ik op christelijke instituten werkte heb ik altijd te maken gehad met twee hoofdvragen:
-Wat is de existentiële en praktische waarde van het christendom.
-Hoe kan die waarde zo goed mogelijk worden overgedragen.
Uit de jarenlange praktische en theoretische  bezinning op die vragen groeide de doelstelling van mijn onderwijs in godsdienst/levensbeschouwing en ook van godsdienstpedagogiek:

Met mensen te zoeken naar het leren kennen, ervaren en hanteren van levensbeschouwelijke noties – in het bijzonder ontleend aan de waarden uit de christelijke traditie - die hun persoonlijke waarden aanvullen en verdiepen.
Dit opdat ze vrij en weerbaar in het leven staan vanuit het besef dat ze zo zin kunnen geven aan hun leven in de relatie tot zichzelf, de ander, de natuur/cultuur en het transcendente.

Voor alle onderwijs, maar zeker voor het onderwijs in mijn vak, geldt dat wederzijds vertrouwen de basis is voor de omgang met elkaar. Dat vraagt openheid en om die reden ben ik er altijd duidelijk over geweest dat voor mij de waarden uit de joodse en christelijke traditie doorslaggevend zijn als inspiratiebron.